Kilka słów o Nas... 

    Fundacja Hamlet powstała w 1992 r. z inicjatywy angielskiej organizacji Hamlet Trust oraz środowiska skupionego wokół krakowskiej kliniki psychiatrii. W początkowych założeniach Fundacja miała zajmować się między innymi badaniami i rozwojem dziedziny naukowej jaką jest psychiatria, ale wkrótce okazało się, że wizja angielskich założycieli organizacji jest zlokalizowana bliżej człowieka i rozwiązywania jego życiowych, a nie terapeutycznych problemów. Wpływ Hamlet Trust i innych organizacji brytyjskich działających w polu zdrowia psychicznego ukształtował samą działalność Fundacji i relacje z odbiorcami udzielanej pomocy. Ważne było także wprowadzenie pojęcia takiego jak „użytkownik serwisu psychiatrycznego” podkreślające możliwość jego aktywnego wpływu na zdrowie psychiczne oraz zakres otrzymywanej pomocy medycznej oraz pojawienie się słów-kluczy: „samopomoc”, „rzecznictwo” i „empowerment”. Wskazują one na zasadnicze znaczenie, jakie w wychodzeniu z życiowego impasu - kryzysu psychicznego odgrywa wzajemna pomoc, rzecznictwo praw chorych psychicznie i uzyskiwanie większej siły i wpływu na otaczającą rzeczywistość przez użytkowników serwisu psychiatrycznego. Uzyskiwanie nowych ról w polu społecznym przez organizacje samopomocowe i ich rzeczników powinno wiązać się z pewnym ograniczeniem wpływu instytucji na różnorodne sfery życia osób korzystających z pomocy profesjonalistów psychiatrii lub pomocy społecznej. Takie przekonanie towarzyszyło nam również przy tworzeniu miejsc pracy i zakładaniu firmy społecznej. Nie dysponując doświadczeniem w tym zakresie instynktownie dążyliśmy do umiejscowienia naszej firmy gastronomicznej „na otwartym rynku”, bez statusu zakładu pracy chronionej, aby dla zatrudnionych w niej użytkowników była wyzwaniem, prawdziwym przedsiębiorstwem, a nie kolejną niszą terapeutyczną. To podejście nie spotkało się ze zrozumieniem ze strony środowisk psychiatrycznych, dla których praca zawodowa chorych psychicznie stanowiła jeszcze jedną formę terapii. Mimo wielu trudności entuzjazm i wiara w potencjał użytkowników, jakie towarzyszyły nam w tamtych latach doprowadziły do powstania w 1994 roku kawiarni, którą można określić mianem firmy społecznej, galerii sztuki „Sienna 5” oraz miejsc pracy w środowiskowym domu samopomocy przy ul. Józefa 1.

 
Cele statutowe:
 • Wszechstronna pomoc użytkownikom psychiatrii w organizacji mieszkań, pracy i życia w społeczeństwie; zakładaniu grup samopomocy i niezależnych stowarzyszeń.
 • Tworzenie dla nich alternatywnych form pomocy w środowisku, takich jak domy samopomocy.
 • Organizowanie miejsc pracy, szkoleń zawodowych i treningów dla osób niepełnosprawnych psychicznie.
 • Program mieszkań chronionych.
Formy działalności: 
 • Bezpośrednie dostarczenie usług członkom, podopiecznym organizacji
 • Współpraca z innymi organizacjami (wspólne akcje)
 • Wspieranie innych organizacji poprzez szkolenia, doradztwo, konsultacje
 
Główne obszary działalności:
 • Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Dodatkowe obszary działalności:
 • Promocja zdrowia
 • Pomoc społeczna
 • Ochrona praw człowieka

Zasięg działania:
 • regionalny
 • lokalny
 
Zakres działalności Fundacji
Fundacja prowadzi działalność w następujących obszarach:
 • Środowiskowy dom samopomocy dla chorych psychicznie przy ul. Józefa 1 w Krakowie. Od początku istnienia (1995) placówka jest współprowadzona przez stowarzyszenie samopomocowe (obecnie “Nowe Braterstwo”), organizację zrzeszającą osoby dotknięte chorobą psychiczną. Przedstawiciele obu organizacji uczestniczą czynnie w opracowaniu standardów środowiskowych domów samopomocy, w warsztatach i konferencjach poruszających tę problematykę.
 • Firma społeczna – kawiarnia “Cafe Hamlet” przy ul. Miodowej 9 w Krakowie. Firma powołana i finansowana od 1994 przez Fundację Hamlet jest miejscem zatrudnienia, zarobkowania i nauki zawodu dla pracowników niepełnosprawnych psychicznie, opuszczających warsztaty terapii zajęciowej.
 • Galeria Sztuki „Sienna 5” działająca w latach 1997-2004, promowała twórczość artystów chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie,
 • Mieszkania chronione (od grudnia 2003), przy ul. Gen B. Zielińskiego, przeznaczone dla osób przewlekle chorych psychicznie, zagrożonych eksmisją, lub wymagających okresowego wsparcia w miejscu zamieszkania,
 • Organizacja licznych szkoleń, konferencji i wizyt studyjnych w kraju i zagranicą,
 • Prowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w zakresie zdrowia psychicznego,
 • Szkolenie wolontariuszy, współpraca z uczelniami i szkołami pracowników socjalnych,
 • Pozyskiwanie środków na działalność Fundacji, współpraca z innymi organizacjami i instytucjami przy zdobywaniu grantów.

 

Galeria „Sienna 5”

W latach 1997-2004 Fundacja Hamlet prowadziła galerię sztuki promującą twórczość artystów niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie. Położona w centrum Krakowa Galeria współpracowała z warsztatami terapii zajęciowej, Akademią Sztuk Pięknych, szpitalami psychiatrycznymi i plastykami z Polski i zagranicy.
 

Współpraca z innymi organizacjami w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego

Fundacja Hamlet zainicjowała i stale wspiera kilka niezależnych stowarzyszeń użytkowników psychiatrii w Krakowie i innych miastach Polski. Rozwija również współpracę między organizacjami pozarzą­dowymi działającymi na rzecz zdrowia psychicznego a sektorem publicznym. Fundacja zrealizowała wiele projektów z partnerskimi organizacjami w Europie Środkowej i Wschodniej, zrzeszonymi w sieci Hamlet Trust z Anglii, między innymi programy wymian dla użytkowni­ków i ich rodzin, seminaria, konferencje i warsztaty dla tego regionu Europy.
 

Program edukacji społecznej

Ważnym celem działalności Fundacji jest przełamywanie stereotypów związa­nych z pojęciem choroby psychicznej. Wspólnie z mediami, wydziałem pomocy społecznej i wolontariuszami Fundacja prowadziła w latach 1993-2005 program edukacji społecznej, który zwracał uwagę publiczną na problemy chorych psychicznie i na fakt ich izolacji. Fundacja Hamlet zrealizowała profesjonalną techniką video filmy dokumentalne o działalności Brater­stwa Serc, stowarzyszenia byłych pacjen­tów psychiatrycznych oraz o rehabilitacji społecznej i zawodowej chorych psychicz­nie w placówkach Fundacji. 

 

Informacja

Fundacja Hamlet kładzie nacisk na skuteczne przekazywanie osobom potrze­bującym pomocy informacji o możliwych sposobach jej uzyskania. W 1993 Fundacja opracowała i wydała informator o sieci placówek pomocy psychiatrycznej, psy­chologicznej i socjalnej na terenie Krakowa. Pracownicy Fundacji udzielają użytkownikom psychiatrii i ich bliskim porad odnośnie uzyskania pomocy w rejo­nowych placówkach pomocy społecznej, organizacjach charytatywnych i kościel­nych. Pomagają w przygotowaniu doku­mentacji wymaganej w urzędach. W Śro­dowiskowym Domu Samopomocy działa grupa rzeczników praw pacjentów psychiatrycznych.
 
W uznaniu zasług w dziedzinie pomocy społecznej Fundacja Hamlet otrzymała wiele nagród, w tym nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej (1996).

 

 1. Dla dzieci z krakowskiego dworca
    Plakat o zbiórce słodyczy i zabawek dla dzieci z Ukrainy przebywających na krakowskim dworcu. Po 1 dniu mamy ju...wiecej ››
 2. życzenia świąteczne
  Na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2020 pomyślności i zdrowia dla wszystkich naszych Przyjaciół życzy Społec...wiecej ››
 3. Dalsza relacja z naszego Turnieju Tańca
  XVIII Małopolski Turniej Tańca odbywał się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Dziękujem...wiecej ››

pokaż wszystkie wiadomości ››

Utrzymanie strony internetowej: Eniteo