Dotacje


Środowiskowy Dom Samopomocy

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A w Krakowie, ul. Józefa 1 to realizacja zadania publicznego w zakresie: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”, wykonywana w okresie od 01.04.2021 r do 30.04.2024 r., na podstawie umowy nr W/I/895/SZ/403/2021, zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Krakowską Fundacją Hamlet.

 Środki finansowe pochodzące z dotacji administracji rządowej są ujęte w planach finansowych Urzędu Miasta Krakowa na realizację zadań z zakresu działania SZ i MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne. Klasyfikacja budżetowa : Dział 852, Rozdz.85203 par. 2360 GZUWM zadanie nr SZ/PSD/04 pn." Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne".
Nazwa zadania: „Prowadzenie na terenie Dzielnicy I środowiskowego domu samopomocy typu A, przeznaczonego dla 22 osób przewlekle psychicznie chorych”. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego:

  • w 2021 r. 346 995,00 zł brutto
  • w 2022 r. 519 842,40 zł brutto
  • w 2023 r. 594 105,60 zł brutto
  • w 2024 r. 198 035,20 zł brutto

Całkowita wartość finansowania w latach 2021- 2024 r. 1 658 978,20 zł brutto

Przedmiotem zadania publicznego jest powierzenie prowadzenia w okresie od 01. 04. 2021 r. do 30. 04. 2024 r. na terenie Dzielnicy I w Krakowie środowiskowego domu samopomocy typu A przeznaczonego dla 22 osób przewlekle psychicznie chorych. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Józefa 1 w Krakowie działa od 1995 r. i zapewnia osobom chorym psychicznie kompleksowe wsparcie terapeutyczne, treningowe i aktywizacyjne w celu podtrzymania samodzielnego funkcjonowania i utrzymania w środowisku. Dom funkcjonuje 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie, w tym co najmniej 6 godzin jest przeznaczone na prowadzenie zajęć z uczestnikami. Pomoc obejmuje rehabilitację społeczną i zawodową, animowanie działań samopomocowych i budowanie sieci wsparcia społecznego, Organizowane są zajęcia na bazie pracowni: kulinarnej, komputerowej, artystycznej, rękodzielniczej, muzycznej oraz terapii tańcem. Oferent zatrudnia do realizacji zadania wykwalifikowaną i posiadającą wieloletnie doświadczenie kadrę merytoryczną, spełniającą wymogi rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. z późn. zmianami. Pracownicy zespołu opracowują i realizują indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego, prowadzą treningi społecznych umiejętności, terapię indywidualną i grupową, treningi funkcjonowania w codziennym życiu w zakresie umiejętności organizacji dnia codziennego, sprzątania, robienia zakupów, korzystania ze sprzętu AGD, trening budżetowy, trening dbałości o wygląd i higienę osobistą, pracy na rzecz innych w grupie samopomocy, trening rozwoju zainteresowań i korzystania z czasu wolnego, codzienną rozrywkę i rekreację. Oferta Domu obejmuje poradnictwo socjalne, możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego, przygotowanie do usamodzielnienia i ewentualnego podjęcia pracy zarobkowej. Dom zapewnia spożycie gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego. W ramach ŚDS odbywają się spotkania grupy samopomocy i Klubu Rodzin - grupy wsparcia dla rodzin i opiekunów uczestników. Dom prowadzi sprawozdawczość miesięczna, półroczną, roczną i całościową, dotyczącą rezultatów realizowanego zadania, oraz finansową i rzeczową. Środowiskowy Dom współpracuje z: rodzinami uczestników, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, Wydziałem Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziałem Polityki Społecznej UMK, poradniami zdrowia psychicznego, lekarzami ogólnymi, instytucjami rynku pracy, uczelniami w ramach organizacji staży dla studentów, pobliską parafią pod wezwaniem Bożego Ciała, instytucjami kultury i innymi organizacjami pozarządowymi. Współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w zakresie szkoleń dla kadry.

 

Klub Samopomocy

tablica klubu

Prowadzenie Klubu Samopomocy w Krakowie, ul. Bobrowskiego 11 to realizacja zadania publicznego w zakresie: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”, wykonywana w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2024 r., na podstawie umowy nr W/I/2428/SZ/482/2020, zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Krakowską Fundacją Hamlet.

 

 Środki finansowe pochodzące z dotacji administracji rządowej są ujęte w planach finansowych Urzędu Miasta Krakowa na realizację zadań z zakresu działania SZ i MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne. Klasyfikacja budżetowa : Dział 852, Rozdz.85203 par. 2360 GZUWM zadanie nr SZ/PSD/04 pn." Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne".

 

Nazwa zadania: „Prowadzenie od 01.09.2020 r. do 31.08.2024 r. w lokalu Podmiotu ośrodka wsparcia - klubu samopomocy dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego:

  • w 2020 r. 44 864, 00 zł brutto
  • w 2021 r. 134 592,00 zł brutto
  • w 2022 r. 148 992,00 zł brutto
  • w 2023 r. 148 992,00 zł brutto
  • w 2024 r. 99 328,00 zł brutto

 

Całkowita wartość finansowania w latach 2020- 2024 r. 576 768,00 zł brutto

Krakowska Fundacja Hamlet realizuje zadanie publiczne pt „Prowadzenie w lokalu przy ul. Bobrowskiego 11 w Krakowie ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, w latach od 01.09.2020 r. do 31.08.2024 r. Głównym celem prowadzenia klubu samopomocy jest: zapewnienie wsparcia społecznego i poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznym i ich rodzin, mieszkańców Gminy Kraków, w tym działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej tych osób jako osób zagrożonych wykluczeniem, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz działalność na rzecz wyrównywania szans osób chorujących psychicznie i ich rodzin, a także rozwój działań samopomocowych służących poprawie jakości życia i uruchomieniu zasobów osobistych osób z problemami w zakresie zdrowia psychicznego. Uczestnicząc w zajęcia klubu klubowicze mają możliwość: poszerzenia wiedzy z zakresu poruszanej tematyki podczas zajęć odbywających się w klubie, nabywania umiejętności słuchania, wzajemnego komunikowania i współpracy w grupie, ćwiczenia rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, a także regulowania i rozładowywania napięć emocjonalnych; rozwijanie poczucia własnej wartości, wzrost samoakceptacji i pewności siebie, nauki zasad poprawnej komunikacji oraz nawiązywania odpowiednich kontaktów interpersonalnych. Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do20.00 W zajęciach uczestniczą 22 osoby, które podpisały deklarację członkostwa. Każda z osób uczestniczących w zajęciach posiada Kartę Klubowicza.