Historia


Kawiarnia „Cafe Hamlet”

Była to założona w marcu 1994 niezależna firma socjalna, zapewniająca rehabilitację, szkolenia zawodowe oraz zatrudnie­nie wspierane osobom niepełnosprawnym psychicznie. Kawiarnia była projektem modelowym dostępnym dla klientów z zewnątrz. Ułatwiała pracownikom zdobycie nowego zawodu, zwiększenie społecznych kompetencji oraz poprawę statusu materialnego poprzez możliwość zarobkowania. Kawiarnia miała piękny, stylowy wystrój i oferowała wysoki poziom obsługi, co sprawiało, że była lubiana przez klientów. W systemie pracy chronionej Fundacja Hamlet zatrudniała 15 osób niepełnosprawnych.

 

Mieszkania chronione

 Z inicjatywy Fundacji powstały pierwsze na terenie Krakowa dwa mieszkania chronione dla osób doświadczonych chorobą psychiczną. W domku przy ul. Gen. Zielińskiego, wyremontowanym dzięki Gminie Kraków i zaangażowaniu środków Fundacji oraz funduszy publicznych, zamieszkało osiem osób. Koszty bieżące pokrywane były z dotacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

Szkolenia

Fundacja Hamlet jest organizatorem warsztatów edukacyjnych i kursów dla profesjonalistów i użytkowników, dotyczących organizowania ośrodków wsparcia i różnych form rehabilitacji zawodowej. Współpracuje tym zakresie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej i Wydziałem Zdrowia UJ. Reprezentanci Fundacji uczestniczą w konferencjach, wizytach studyjnych i treningach w kraju i zagranicą.
 

Projekt „Partnerstwo na rzecz integracji”

Fundacja Hamlet była partnerem projektu: „Partnerstwo na rzecz integracji”, który w ramach zadania publicznego "Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym założeniem naszego projektu było podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług i form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uczestników ŚDS i ich rodzin (lub opiekunów) poprzez rozwinięcie partnerskiej współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi w obszarze pomocy i integracji społecznej na terenie gminy Zielonki i Krakowa. W skład partnerstwa wchodziły : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej , Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej „Zachariasz”, Środowiskowy Dom Samopomocy Krakowskiej Fundacji Hamlet w Krakowie, ul. Józefa 1.

Główne zadania zrealizowane zostały na rzecz Uczestników dwóch współpracujących ŚDS-ów. Zarówno Beneficjenci jak i Personel otrzymali nowe wzory działania i motywacji do pracy. Po stronie personelu wzajemna wymiana doświadczeń, refleksja nad skutecznością metod pracy, wspólna realizacja niektórych zajęć pozwoliła wzbogacić warsztat pracy terapeutycznej również dzięki realizacji wybranych zajęć przez zewnętrznych specjalistów. Dla Uczestników zaś poznanie innych osób o podobnych problemach to poszerzenie kontaktów społecznych i nowe możliwości dla samopomocy. Efektem współpracy była poprawa integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.

Duży nacisk został położony również na rozwój form wsparcia dla rodzin i opiekunów. Wśród osiągniętych rezultatów projektu są zrealizowane działania edukacyjno-wspierające dla rodziców i opiekunów.
Zawiązane partnerstwo instytucjonalne pozwoliło wymienić doświadczenia w zakresie metod pracy terapeutycznej i pracy środowiskowej, co przyczyniło się do podniesienia jakości świadczonych usług w obydwu współpracujących ŚDS. W ramach projektu zostało zorganizowane wspólne warsztaty dla terapeutów, członków zespołów wspierająco-aktywizujących – mające na celu poznanie i wymianę form pracy oraz ich wdrażanie w codziennej praktyce ŚDS.

W projekcie przewidziano działania o charakterze terapeutycznym i integracyjnym, część z nich została realizowana w partnerstwie, część zaś samodzielnie przez każdą z placówek. Środki finansowe na zadania w projekcie pochodziły w 80% ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a wymagany wkład własny zapewniła Gmina Zielonki.

 

Projekt EQUAL „Akademia Przedsiębiorczości”

Od marca 2005 Fundacja uczestniczyła w projekcie IW EOUAL pod nazwą „Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia", którego celem było wypracowanie skutecznych metod powrotu do zatrudnienia osób defaworyzowanych na rynku pracy. W przypadku Fundacji dotyczyło to osób niepełnosprawnych psychicznie. Administratorem projektu był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, a partnerami: gmina Mogilany, gmina Wieprz, Instytut Socjologii UJ, Wojewódzki Urząd Pracy, MARR i Małopolski Związek Pracodawców.

 

Organizacje pozarządowe na ścieżkach ekonomii społecznej

Zadaniem projektu było nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i administracją publiczną na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Działaniami projektu zostały objęte głównie organizacje pozarządowe, które były zainteresowane utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej ( 20 organizacji pozarządowych), osoby prawne, które chciały podjąć działalność gospodarczą w tej formie oraz przedsiębiorcy z otwartego rynku realizujący w praktyce misje społecznej odpowiedzialności biznesu. Partnerem projektu był również sektor publiczny: administracja rządowa i samorząd terytorialny, którego udział polegał na wsparciu PES poprzez zlecanie zadań publicznych, wymianie informacji. Krakowska Fundacja Hamlet (KF Hamlet) pozyskała i przekonała wszelkich interesariuszy do działania w ramach projektu. W tym celu zostało utworzone przy Krakowskiej Fundacji Hamlet Centrum Przedsiębiorczości Społecznej Hamlet (CPS Hamlet), które świadczyło usługi szkoleniowo- doradcze z zakresu tworzenia i prowadzenia PES, przygotowania kadry zarządzającej tymi podmiotami. Działalność szkoleniowo-doradcza bazowała na doświadczeniu Fundacji Hamlet w zarządzaniu firmami społecznymi: Cafe Hamlet i Galerią Sztuki „Sienna 5”.
 

Trener Zatrudnienia Wspieranego szansą na zatrudnienie osób niepełnosprawnych psychicznie

W latach 2013 i 2016 Krakowska Fundacja Hamlet zrealizowała dwa projekty mające na celu integrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych psychicznie, poprzez naukę zawodu, staże i szkolenia w firmach i wsparcie w procesie adaptacji do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W projektach wykorzystano model trenera zatrudnienia wspieranego. Trener zatrudnienia wspieranego – poprzez odpowiednie motywowanie, aktywizację i przygotowanie do kontaktów z pracodawcami – przywraca im umiejętności funkcjonowania na wolnym rynku pracy. Trener wspiera rozwój kariery zawodowej podopiecznych tak długo jak ile jest to konieczne. Stanowi swojego rodzaju ogniwo w swoich kontaktach swoich klientów z potencjalnymi pracodawcami i aktywnie angażuje się w poszukiwanie odpowiednich miejsc pracy uwzględniających potrzeby i możliwości konkretnych beneficjentów.
W ramach projektów objęto działaniami osoby chorujące psychicznie, mieszkające na terenie województwa małopolskiego i nieaktywne zawodowo. Przeprowadzono zajęcia z uczestnikami, które miały na celu rozwój i wzmocnienie posiadanych umiejętności społecznych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy - poprzez spotkania indywidualne z psychologiem i trenerem zatrudnienia wspieranego, uczestnictwo w procesie coachingu, uczestnictwo w grupie wsparcia. Na potrzeby projektu zbudowano także sieć treningowych miejsc pracy w warunkach zatrudnienia rynkowego dla potrzeb odbywania staży i szkolenia praktycznego w zakresie gastronomii. Nawiązano również bezpośrednie kontakty z pracodawcami, dzięki czemu udało przełamać wiele stereotypów i zbudować otoczenie sprzyjające zatrudnieniu osób niepełnosprawnych psychicznie. Mimo krótkiego, półrocznego czasu realizacji projektów zatrudnienie znalazło 20 osób. W projektach uczestniczyło łącznie 40 osób niepełnosprawnych i bezrobotnych z terenu m. Krakowa i Nowego Sącza. Projekty zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Krakowa i Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Województwa Małopolskiego.